Musicalnieuws.nl

Waterfront neemt afstand van mediaspeculaties en ziet zich hierin bevestigd door verklaring Fonds Podium Kunsten

Afgelopen week is er een aantal artikelen verschenen in de pers over één van de toegekende aanvragen binnen de Compensatieregeling 3. Het gaat om de rechtmatigheid van de aanvraag en voorlopige toekenning van het subsidie van 4,3 miljoen euro aan Waterfront, een vrije producent, voor de musical Willem van Oranje.

Hieronder een aantal antwoorden op de vragen die naar aanleiding van de artikelen gerezen zijn. 

VERKLARING FONDS PODIUMKUNSTEN, DD 14 JULI 2022 n.a.v. vragen in de pers over de coronasteun aan de musical Willem van Oranje

Wat was de bedoeling van Compensatieregeling 3?
Compensatieregeling 3 betreft een ondersteuning voor gederfde inkomsten uit geplande voorstellingen en concerten die in een bepaalde periode (in het geval van Compensatie 3 was dat 28 november 2021 tot 1 februari 2022) vanwege Covid-19 maatregelen niet konden plaatsvinden of met een capaciteitsbeperking te maken hadden.
Het is nadrukkelijk de bedoeling van de regeling dat betrokken uitvoerenden en crew voor deze voorstellingen/concerten zouden worden doorbetaald en dat betalingsverplichtingen aan onder meer zzp’ers zouden worden nagekomen.

Hoe zijn we te werk gegaan?
Voor het uitvoeren van Compensatieregeling 3 is gekozen voor een regeling met een lichte beoordelingsprocedure. De hoogte van de uitgekeerde bedragen is gebaseerd op een eenvoudige rekenregel aan de hand van zaalcapaciteit en ticketprijs. Hierdoor konden zzp’ers en andere werkenden zo spoedig mogelijk worden doorbetaald.
Wij beoordelen op grond van voorwaarden en criteria die we vooraf hebben opgesteld en we gaan in die fase uit van de aangeleverde informatie. We kunnen daarop wel verduidelijkende vragen stellen. Dat hebben we bij verschillende aanvragers, ook bij Waterfront, gedaan. Waterfront heeft snel en uitgebreid de gevraagde informatie aangeleverd. Uit de beschikbare informatie was duidelijk dat de kaartverkoop nog niet was begonnen.
Op grond van de aangeleverde informatie is besloten om tot uitbetaling over te gaan.

Waar staan we nu?
Voor het definitief vaststellen van het verleende subsidie wordt aanvullende informatie gevraagd. Vanwege de hoogte van de bijdrage moet Waterfront (net als alle andere aanvragers die 125.000 euro of meer toegekend hebben gekregen) binnen drie maanden na ontvangst van de beschikking een rapport van bevindingen opsturen, opgesteld door een accountant. Indien wenselijk kan het Fonds nader onderzoek instellen, zoals naar de besteding van de middelen.

Hoe wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld?
Met het rapport van bevindingen en mogelijk aanvullend onderzoek wordt achteraf getoetst of de aangeleverde informatie overeenstemt met de realiteit en of aan alle voorwaarden en verplichtingen is voldaan. De informatie geeft ons de gelegenheid om het verleende subsidiebedrag indien noodzakelijk bij te stellen. Pas dan wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld.

Kunnen terugvorderingen bij Waterfront en eventueel bij andere vrije producenten worden verwacht?
We kunnen nog niets zeggen over mogelijke lagere vaststellingen, omdat we dat doen op basis van ingediende rapportages van bevindingen.

Wanneer starten de eerste controles?
Na ontvangst van de verantwoording en het rapport van bevindingen van de accountant wordt de rechtmatigheid van de compensatie nader bekeken, waarna het definitieve compensatiebedrag wordt vastgesteld.

Meer over Compensatieregeling 3 en het wettelijk kader: https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/maken_en_produceren/compensatieregeling_3/ https://wetten.overheid.nl/BWBR0046279/2022-02-07